home >> Photo

Jiang Yanjiao tops WS

http://www.sports.cn/ 2008-11-23 15:23:00

(Shanghai, November 23) China's Jiang Yanjiao claimed the women's singles title by beating her teammate Zhu Jingjing 21-15, 21-13 this afternoon.